B184.jpg
Samfundets 90 årsjubileum 1926-2016 PDF Skriv ut Skicka sidan

Inbjudan

Upsala slot

90 årsjubileum 

lördagen den 16 april 2016 

i Uppsala

 

PROGRAM

 

Kl 13:00 – 14:45
Årsmöte 2016 hålls i Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala

Handlingar inför årsmötet finns att hämta här (i PDF-format):

Ordinarie förhandlingar

Uppträdande

Mingel

Enklare förtäring

 

 

Kl 15:00 – 16:00
Orgelkonsert i Domkyrkan med Anders Dillmar

 

Kl 16:15 – 17:00
Guidad visning av Domkyrkan inklusive Katarina Jagellonicas kor

 

Kl 18:00 – 21:00
Jubileumsmiddag i Vasasalen på Uppsala slott

Högtidstal

Underhållning

Utdelning av hedersutmärkelser

Buffé med vatten/lättöl/läsk och kaffe

Möjlighet finns att köpa till öl/vin/avec för den som så önskar.

 

Kuvertpris: 250 kr/person för medlem av lokalförening senast hos mottagarkontot 30 mars vilket samtidigt är anmälan.

 

Kuvertpris betalas till det konto för den lokalförening som man är medlem i:

Svensk-Polska föreningen i Skåne, Plusgiro: 630919-9  

Svensk-Polska föreningen i Blekinge; Plusgiro: 921245-7

Svensk-Polska föreningen i Västsverige, Plusgiro: 53 51 55-6

Svensk-Polska föreningen på Gotland, Handelsbanken: 6631 – 691 339 732,

Svensk-Polska föreningen i Västmanland, Bankgiro: 684-1175

Svensk-Polska föreningen i Stockholm, Plusgiro: 440 50 07-8

Svensk-Polska föreningen i Uppsala, Plusgiro: 444583-9

 

Vänligen ange namn på deltagare/na och att betalningen gäller jubileumsfesten!

 

11 november 1935 - soiré på Grand Hotel Royal i Stockholm.

 

 

Inbjudan

 

90 årsjubileum

lördagen den 16 april 2016

i Uppsala

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

Kl 13:00 – 14:45 Årsmöte 2016 hålls i Träffpunkten,

Storgatan 11, Uppsala

Ordinarie förhandlingar

Uppträdande

Mingel

Enklare förtäring

 

Kl 15:00 – 16:00 Orgelkonsert i Domkyrkan med Anders Dillmar

 

Kl 16:15 – 17:00 Guidad visning av Domkyrkan inklusive

Katarina Jagellonicas kor

 

Kl 18:00 – 21:00 Jubileumsmiddag i Vasasalen på Uppsala slott

 

Högtidstal

Underhållning

Utdelning av hedersutmärkelser

Buffé med vatten/lättöl/läsk och kaffe

Möjlighet finns att köpa till öl/vin/avec för den som så önskar.

 

 

 

Kuvertpris: 250 kr/person för medlem av lokalförening

senast hos mottagarkontot 30 mars vilket samtidigt är anmälan.

 

Kuvertpris betalas till det konto för den lokalförening som man är medlem i:

Svensk-Polska föreningen i Skåne, Plusgiro: 630919-9

Svensk-Polska föreningen i Blekinge; Plusgiro: 921245-7

Svensk-Polska föreningen i Västsverige, Plusgiro: 53 51 55-6

Svensk-Polska föreningen på Gotland, Handelsbanken: 6631 – 691 339 732,

Svensk-Polska föreningen i Västmanland, Bankgiro: 684-1175

Svensk-Polska föreningen i Stockholm, Plusgiro: 440 50 07-8

Svensk-Polska föreningen i Uppsala, Plusgiro: 444583-9

 

Vänligen ange namn på deltagare/na och att betalningen gäller jubileumsfesten

 
Verksamhetsberättelse 2014 PDF Skriv ut Skicka sidan

 

Uppsala den 7 april 2015

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2014

 

 

 

 

 

 

Svensk-Polska Samfundets styrelse har under år 2014 haft följande sammansättning:

 

Ordförande: Hans Bjernby / Peter Eklund

Vice ordförande: Karin Maltestam

Sekreterare: Bo Schubert

Kassör: Krystyna Larsson

Övriga ledamöter: Hans Göran Tommila

Peter Eklund

Kaj Wahlberg

Jan Axel Stoltz

Rolf K.Nilsson

Suppleant Urban Liwing

Ewa Hägglund

Hedersledamöter: Ivar Virgin

Liselotte Wågö-Nalberczynski

Hans Bjernby

 

Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott som svarar för löpande beslut av icke-principiell karaktär. Arbetsutskottet består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och kassören.

 

Verksamhet

Samfundets verksamhet har genomförts i de sju aktiva föreningarna d v s Svensk-Polska föreningen i Stockholm, Skåne, Blekinge, Västra Götaland/Göteborg, Uppsala, Gotland och Västmanland. Föreningarna har verkat utifrån en egen profil och rådande lokala förutsättningar. Samfundets totala medlemsantal är i stort stabilt med viss nedgång i några föreningar men glädjande nog med en större uppgång i andra. Detta ger oss alltjämt fortsatta möjligheter att fånga upp och tillvara intresset för de svensk-polska relationerna.

 

Under året har en mängd aktiviteter genomförts i form av utställningar, konserter, föredrag, studiebesök samt sedvanliga föreningsträffar. Vad som genomförts i detalj framgår av respektive förenings verksamhetsberättelse. Sammantaget kan vi glädjas över mängden verksamheter Samfundets alla föreningar bedrivit under året som gått.

 

Medlemstal

Medlemsantalet (medlemmar/medlemshushåll) uppgick vid årets slut till följande;

 

- Stockholmsföreningen: 180

- Skåneföreningen: 45

- Blekingeföreningen : 45

- Västra Götaland/Göteborg: 40

- Uppsalaföreningen: 60

- Gotlandsföreningen: 20

- Västmanlands förening: 19

 

Styrelsesammanträden

Samfundet har under året haft sex protokollförda styrelsemöten, varav fem på nätet. Mötesformen, som är en logisk konsekvens av den tekniska utvecklingen, fungerar bra. Dessutom gynnar det mötesdeltagandet eftersom flertalet ledamöter bor på olika håll ute i landet. Den personliga kontakten kan naturligtvis aldrig helt ersättas men formen i sig innebär en bättre möjlighet för en kontinuerlig medverkan i möten liksom spridning av information. Därutöver har möten i arbetsutskottet genomförts löpande under året både personligen och på nätet.

 

Årsmötet

Årsmötet genomfördes den 5 april på ABF-huset i Stockholm samordnat med Stockholmsföreningens möte. Efter en kort presentation av främst tillresta deltagare genomfördes årsmötet i enlighet med den utlämnade dagordningens sedvanliga punkter.

 

Information och beslut som behandlades gällde Samfundets ekonomi inkluderande en fortsatt utgivning av Svensk-Polsk Bulletin, fortsatt utveckling av hemsidan samt i övrigt diskuterades hur vi kan nå ut till och rekrytera flera medlemmar.

 

Ordföranden informerade om det krav på samarbetsavtal som ställs av polska ambassaden för att stödja Bulletinens utgivning. Efter diskussion med tillträdande ordföranden om avtalet har en gemensam tolkning av avtalet nåtts och bidrag har erhållits för utgivande av Bulletinen.

 

Årsmötet avslutades med dansuppvisning. Därefter samlades deltagarna för lite trivsam tillvaro förgyllt med lite olika polska tilltugg.

 

Ekonomi

Samfundets ekonomi baseras på den del av medlemsavgifterna som lokalföreningarna betalar för sin anslutning till Samfundet. Därutöver har särskilda annonsbidrag anskaffats för Bulletinens utgivning och hemsidans administration genom olika samarbetsavtal. Bidrag har inkommit från polska ambassaden som stöd till tryckning av Bulletinen.

 

Därutöver har avgifterna för de särskilda adoptionsintygen medfört en oplanerad men välkommen inkomst för Samfundet.

 

Ovanstående faktorer tillsammans med en totalt stabil medlemskader har medfört årets resultat jämfört med budgeterat utfall visar på ett stort överskott.

 

För detaljer, se den balans- och resultaträkning som redovisas separat.

 

Svensk-Polsk Bulletin

Samfundet gav även detta år ut två nummer av vår medlemstidning, Svensk-Polsk Bulletin. Tidigare nämnda bidrag liksom oplanerade intäkter gav oss dessa möjligheter.

 

De ekonomiska förutsättningarna gällande de avgörande utgifterna tryckning och distribution kommer att bli lika kärva i framtiden. För att möta dessa svårigheter måste fortsatta insatser ske på intäktssidan. Ordföranden påminde föreningarna om sitt stående uppdrag att hitta och värva sponsorer/annonsörer. Från polska ambassaden i Stockholm förväntas vi erhålla ett bidrag för tryckning av Bulletinen under år 2015.

 

En fortsatt utgivning under 2015 med minst två nummer har också beslutats. Den uppskattade tidningen anses mycket läsvärd och fyller också en eftertraktad funktion som informationsbärare för Samfundet och dess föreningar.

Arbetsutskottet uppdrogs, liksom tidigare, att fortsätta se över möjligheterna till förbilligad produktion/distribution och ökade intäkter/bidrag.

 

Ett särskilt tack riktade ordföranden under årsmötet till Bulletinens redaktör, Gunilla Lindberg, utan vars insats vi skulle stå utan vår utmärkta medlemstidning.

 

Samfundets hemsida

Arthur Sehns uppdrag som redaktör för hemsidan löper vidare med att utforma, uppdatera och utveckla hemsidan till en modern och intressant plats på nätet. Behovet är stort av att finnas med på internet med aktuell och intressant information och därmed nå ut med våra idéer och vår verksamhet. En möjlighet som föreningarna tillvaratagit för att sprida kunskap om och skapa intresse för sin respektive verksamhet.

 

Ordföranden riktade under årsmötet också ett särskilt tack till hemsidans redaktör, Arthur Sehn för det goda arbetet med att nå ut till omvärlden.

 

Representation

Samfundet har varit representerat på flera aktiviteter under året, företrädesvis vid tillfällen arrangerade av polska ambassaden och Polska institutet.

 

 

 

Uppsala den 7 april 2015

 

För styrelsen

 

 

 

Peter Eklund

Ordförande

 
Valberedningens förslag 2015 PDF Skriv ut Skicka sidan

Valberedningens förslag avseende år 2015

                                 

Position

2015

2016

Ordförande-2 år

Peter Eklund (kvar 1 år)

Ledamot-2 år

Kaj Wahlberg – omval

Kaj Wahlberg

Hans Tommila - omval

Hans Toomila

Kent Larsson - nyval

Kent Larsson

Maciej Onoszko-nyval

Maciej Onoszko

Ledamot-kvar1 år

Karin Maltestam

Bo Schubert

Krystyna Larsson

 

Urban Liwing

 

 

 

Suppleant-1 år

Ewa Hägglund-omval

 

 

 

Revisor-1 år

Peter Andlin Sobocki-nyval

 

 

Suppleant-1 år

Hans Bjernby-nyval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens förslag

 

Valberedning-sammankallande

Jan Maltestam

Blekinge

Bo Bergman

Skåne

Janina Pieniowska

Stockholm

 

 

 

 

 

 

Lokalföreningarnas representanter i styrelsen:

Blekinge:         Karin Maltestam

Gotland:          Maciej Onoszko

Göteborg:        Hans Göran Tommila

Skåne:             Kent Larsson

Stockholm:      Kaj Wahlberg

Uppsala:          Peter Eklund

Västmanland:  Urban Liwing

 
Ordförandebyte i Svensk-Polska Samfundet PDF Skriv ut Skicka sidan

Ordförandebyte i Svensk-Polska Samfundet, 
några ord från berörda:

 

 

Peter Eklund

Peter Eklund
Svensk-Polska Samfundets pågående ordförande

Jag vill börja med att tacka för det förtroende som visas mig och de lyckönskningar jag har fått i och med att jag nu ska leda det Svensk Polska Samfundet. Det är en gammal anrik förening med en rik historia bakom sig och jag ser fram emot många spännande aktiviteter. Snart blir vi 90 och då är det inte långt till 100! Sto lat!

Föreningsliv generellt i Sverige verkar under en hård konkurrens från många olika aktiviteter men vi har lyckats hålla oss kvar och till och med bli flera lokalföreningar under den gångna 10-årsperioden. Just nu finns det sju lokalföreningar och en gång i tiden har vi varit tio och jag tror inte det är omöjligt att vi ytterligare ska utvecklas och kunna bli några flera. Men det är inte bara antalet medlemmar som gäller utan det är också ålderstrukturen på de som finns idag. Det finns ett behov till föryngring och det kanske görs bäst genom att det startas nya föreningar. Det är också viktigt att ta hand om och vårda de befintliga föreningarna och dess medlemmar. Det finns ett enormt engagemang och aktiviteterna är många och av skiftande karaktär.

Min bakgrund är att jag under några års tid har lett den nyvaknade lokalföreningen i Uppsala och vi har utvecklat ett rikt och varierat utbud. Vi har ett fantastiskt stöd från ambassaden i Stockholm och min förhoppning är att detta stöd även ska kunna komma andra lokalföreningar till del. Det som förenar oss alla lokalföreningar är vår förnämliga tidning Bulletinen och jag slukar varje nummer med att läsa varje ord som finns i denna. Min första åtgärd blir att fortsätta det arbete som påbörjats med att försöka hitta stöd för tidningen från ambassaden. Jag återkommer med rapporter om hur detta arbete fortskrider. I övrigt gäller att fortsätta med de goda inarbetade rutiner som finns.

Än en gång tack för förtroendet och för lyckönskningarna!

 

 

Hans Bjernby


Hans Bjernby

Avgående ordförande

Bästa vänner i Samfundet!
Det är naturligtvis med visst vemod som jag avslutar min intressanta och berikande tid som ordförande. Jag kommer förvisso att ta med mig en mängd minnen och trevliga upplevelser från den här tiden. Jag är också glad över att Samfundet kunnat växa och anpassas till dagens samhälle trots den hårdnande konkurrens och de försämrade förutsättningar som förenings-livet har idag jämfört med äldre tider. Vi kan ju verkligen jämföra, snart fyllda 90 år som Samfund.

Jag vill särskilt tacka alla de engagerade personer som på lokal nivå verkat och verkar för Samfundets idéer genom sina aktiviteter i olika former. Ni är verkligen väl värda all uppskattning! Jag vill också tacka alla styrelseledamöter, tidigare och nuvarande, för ert fina stöd och goda samarbetsförmåga, som då medverkat till att vi kunnat utvecklas på ett bra sätt under 2000-talets första år.

Avslutningsvis gratulerar jag min efterträdare Peter Eklund till utnämningen och önskar dig all lycka och framgång med arbetet att leda Samfundet vidare.

 
«StartFöregående12NästaSlut»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Reklam:
Annons
Copyright © 2016 Svensk-polska samfundet. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.